Loading...
Changes Saved.
Error Occurred!

Hướng dẫn kết nối sử dụng API

Chat30s cung cấp tính năng API cho phép Quý khách 

 • Lấy thông tin của nhân viên
 • Lấy thông tin lịch sử chat
Để sử dụng, Qúy khách đăng nhập vào Quản trị >> Cấu hình chatbox >> API Token

Quý khách cần cấu hình IP cho phép truy cập vào API, tại mục "IP truy cập API" Quý khách nhập địa chỉ IP của mình sau đó lưu lại
Tại mục Token là chuỗi token để truy cập vào api. Các API hiện hệ thống cung cấp sử dụng như sau 
 • Lấy thông tin lịch sử chat

  https://livechat.pavietnam.vn/api.php?action=customer&token=<chuỗi token_key>

 • Lấy thông tin lịch sử chat theo ngày: vd: từ ngày 16-09-2018 - 19-09-2018

  https://livechat.pavietnam.vn/api.php?action=customer&token=<chuỗi token_key>&from=2018-09-16&to=2018-09-19

 • Lấy thông tin nhân viên

  https://livechat.pavietnam.vn/api.php?action=staff&token=<chuỗi token_key>

API sẽ trả dữ liệu về kiểu json


Ví dụ Token của Quý khách làa9cbdec2132c908a1356dd34d266c3ad
Để lấy thông tin toàn bộ lịch sử chat, Quý khách sử dụng link sau:
https://livechat.pavietnam.vn/api.php?action=customer&token=a9cbdec2132c908a1356dd34d266c3ad

 
Related Articles