Loading...
Changes Saved.
Error Occurred!

Các câu hỏi thường gặp

Sub Categories

I. Đăng ký tên miền (19)
II. Gia hạn tên miền (6)
III. Thay đổi tên chủ thể tên miền (10)
IV. Thay đổi thông tin tên miền, DNS (7)
V. Hoàn trả tên miền (8)
VI. Chuyển đổi Nhà đăng ký quản lý tên miền (5)
VII. Tên miền ".gov.vn"; tên miền giữ chỗ, bảo vệ (10)
VIII.Tranh chấp, khiếu nại tên miền và các vấn đề về thương hiệu (5)
IX. Chuyển nhượng tên miền (23)
XI. Các tên miền đặc biệt (.SG, .DE, .JP...) (0)
XII. Thông báo sử dụng tên miền quốc tế (4)
XIII. Tên miền Tiếng Việt (3)
XIIII. Các vấn đề khác (10)

Articles..

1