Loading...
Changes Saved.
Error Occurred!

Hướng dẫn tạo CSR trên Zimbra Mail Server

Bước 1: Truy cập vào trang quản trị admin của Zimbra (port 7071) và truy cập vào Configure > Certificates > Phải chuột  Install Certificates > Generate the CSR for the comercial certificate authorizer.

Bước 2: Khai báo các thông số cần thiết.

Bước 3: Download the CSR về máy tính cá nhân và gửi thông tin này cho đối tác cung cấp SSL để họ cấp phát CA, CRT.
Related Articles