Loading...
Changes Saved.
Error Occurred!

Hướng dẫn sử dụng WebAdmin MDaemon

Để sử dụng webmail Mdaemon.

Bạn vào: http://mail.tendomain:1000 hoặc http://ipmailserver:1000

Sau đó login vào bằng user/password của user mail admin (do PA cấp cho bạn).

Trong giao diện webadmin, bạn có thể: tạo user, thay đổi passowrd,tùy chỉnh các thông số của user...
Related Articles