Loading...
Changes Saved.
Error Occurred!

Thông báo cuộc chat - Cấu hình bật thông báo [Version 2]

Khi có cuộc chat tới trên cửa sổ chat của nhân viên, cột bên trái sẽ xuất hiện thông báo. Chia làm 2 dạng

 

  • Thông báo với nền (background) màu đó : Cuộc chat này được chỉ định cho chính nhân viên này
  • Thông báo với nền (background) màu cam : Cuộc chat này được gửi cho nhiều nhân viên cùng lúc, ai tiếp nhận trước sẽ là người chat với khách hàng 
     
Thông báo cuộc chat ngoài hiển thị như trên còn có thêm Chuông reo và popup trình duyệt. Yêu cầu trình duyệt phải bật Sound, Notify như ảnh dưới
Đối với Notify trình duyệt, khi cuộc chat tới và là cuộc chat chỉ định cho chính nhân viên đó thì sẽ xuât hiện popup thông báo (kể cả khi nhân viên đang thu nhỏ trình duyệt làm việc khác). Cuộc chat gửi cho nhiều nhân viên cùng lúc thì Popup thông báo sẽ không xuất hiện, mà chỉ chí reo chuông

 
Related Articles