Loading...
Changes Saved.
Error Occurred!

Cấu hình gửi nhận mail trên Iphone, IPad

Video clip hướng dẫn

Tại màn hình chính bạn chọn icon Settings


Bạn chọn Mail, Contacts, Calendars


Bạn chọn Account Mail


Bạn chọn tiếp Other nếu Bạn sự dụng Mail khác ngoài Menu trên, Mail Công Ty chẳng hạn.


Bạn chọn Add Account Mail


Bạn điền Thông Tin Account Mail của Bạn


Bạn chọn POP or IMAP và điền đầu đủ Thông Tin Account Mail


Sau đó bạn chọn SAVE 


Bạn chọn YES để không sử dụng Chức Năng SSL


Bạn chọn Save để Lưu lại cấu hình (chỉnh sửa lại cấu hình sau khi đã lưu, nếu không lưu Bạn phải làm lại các bước trên)


Bạn chọn Chọn lại Mail, Contacts, Calendars


Bạn chọn SMTP


Chọn tiếp Primary Server


Cấu hình như hình sau


Sau đó nhấn Chữ Done


Bạn chọn Advanced và cấu hình như hướng dẫn sau


Sau đó chọn lại Mục Mail
Related Articles